Odpowiedzialność członków organów spółek

  • Wierzyciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający tytuł wykonawczy przeciwko spółce, który nie został zaspokojony, albowiem egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, może wystąpić z powództwem przeciwko członkom zarządu spółki albo jej likwidatorom, a w przypadku uzyskania tytuły wykonawczego – egzekwować przysługujące mu wierzytelności z majątku osobistego członków zarządu.
  • Zgodnie z treścią art. 299 ksh odpowiedzialność członków zarządu ma charakter subsydiarny, a więc materializuje się dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Wykazanie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki jest pierwszym warunkiem skutecznego dochodzenia roszczeń odczłonków zarządu.
  • Kolejną kwestią jest wykazanie, iż osoba, względem której kierowane są roszczenia, zasiadała w zarządzie w czasie, gdy roszczenie wierzyciela względem spółki istniało. Może dojść do sytuacji, w której zasadnym będzie skierowanie powództwa zarówno względem aktualnych, jak i poprzednich członków zarządu.
  • Zakres odpowiedzialności członków zarządu jest bardzo szeroki, albowiem ponoszą oni odpowiedzialność nie tylko z tytułu należności głównej, ale także z tytułu odsetek, kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych kierowanych przeciwko spółce, a nadto kosztów postępowań kierowanych wobec nich. Każdy członek zarządu zasiadający w nim w czasie, gdy istniało zobowiązanie stanowiące podstawę wierzytelności wierzyciela spółki, odpowiada solidarnie z innymi osobami zasiadającymi w zarządzie spółki w tym czasie.
  • Pozwany członek zarządu może się obronić przed roszczeniami wierzyciela, jeśli wykaże zaistnienie choćby jednej z przesłanek egzoneracyjnych, a są nimi: zgłoszenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości, wydanie w tym samym czasie postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, wykazanie, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z winy pozwanego albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.
  • Zapewniamy kompleksową pomoc prawną, w tym zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania zarówno pozwanym członom zarządu/likwidatorom, jak i ich wierzycielom. Szczegółowo analizujemy okoliczności danej sprawy pod kątem stwierdzenia czy zachodzą przesłanki do pociągnięcia do odpowiedzialności członka zarządu i przygotowujemy optymalną taktykę procesową. Przygotowujemy wszelkie niezbędne pisma procesowe oraz pomagamy w gromadzeniu dokumentów mogących stanowić dowód w sprawie.
  • W spektrum naszych działań mieszczą się też sprawy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej orazlikwidator spółek kapitałowych, względem spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki. Członek organu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że nie ponosi winy. W myśl aktualnie obowiązującej zasady business judgement rule do odpowiedzialności nie można pociągnąć osoby, która wykaże, że postępując w sposób lojalny wobec spółki, działała w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.
  • Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla osób, którym stawia się zarzuty związane z niezłożeniem w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, udaremnianiem lub uszczuplaniem możliwości zaspokojenia wierzycieli, a także bronimy osób, co do których wszczęto postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak możemy Tobie pomóc?

Chcesz założyć spółkę? Odpowiadasz za długi spółki? A może chcesz odzyskać swoje wierzytelności? Skontaktuj się z nami.

Klient biznesowy