Postępowanie upadłościowe, restrukturyzacja

 • Zapewniamy pomoc prawną i zastępstwo procesowe zarówno dla niewypłacalnych dłużników, jak i wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
 • Wyróżniamy upadłość likwidacyjną, która sprowadza się do spieniężenia majątku upadłego przedsiębiorcy i zaspokojenia roszczeń jego wierzycieli oraz upadłość układową, przy której przedsiębiorca kontynuuje swoją działalność, lecz zawiera układy restrukturyzacyjne z wierzycielami.
 • Upadłość ogłosić mogą:
  • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna,
  • osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  • spółki osobowe: partnerskie, komandytowe, jawne, komandytowo-akcyjne,
  • wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
  • wspólnicy spółki partnerskiej.
 • Wykonujemy profesjonalną analizę sytuacji przedsiębiorcy zagrożonego upadłością pod kątem zaistnienia przesłanek uzasadniających złożenie wniosku o upadłość. Zasadniczą przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. W aktualnym stanie prawnym niewypłacalny jest ten kto utracił zdolność dowykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w realizacji zobowiązań przekracza 3 miesiące. Ponadto, osoby prawne są niewypłacalne wtedy, gdy zobowiązania przekraczają wartość ich majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 2 lata.
 • Zajmujemy się przygotowywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym również wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, planów restrukturyzacyjnych i innych dokumentów w toku postępowania upadłościowego.
 • Po skutecznym złożeniu wniosku rozpoczyna się postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w trakcie którego sąd sprawdza czy w ogóle zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości dłużnika. Kolejny etap to tzw. „właściwe postępowanie upadłościowe”, w trakcie którego dochodzi do spieniężeni majątku upadłego, celem jak najpełniejszego zaspokojenia jego wierzycieli.
 • Reprezentując wierzycieli upadłego, czuwamy nad terminowym i prawidłowym zgłoszeniem wierzytelności, a w przypadku gdyby nie została ona uznana, podejmujemy dalsze niezbędne kroki prawne zmierzające do uwzględnienia wierzytelności Klienta na liście wierzytelności.
 • W ramach świadczonych usług bierzemy udział w imieniu reprezentowanego w negocjacjach z wierzycielami przy zawieraniu porozumień układowych.
 • Czuwamy nad sprawnym i efektywnym przebiegiem postępowania na każdym jego etapie, począwszy od ustalenia składu masy upadłości poprzez likwidację masy upadłości aż po podział funduszy masy upadłości.
 • Doradzamy zarówno przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością, jak i ich wierzycielom w toku postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Pomagamy w wyborze optymalnej drogi restrukturyzacji (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne), wspólnie z Klientem kompletujemy wszelkie niezbędne do złożenia wniosku dokumenty, uczestniczymy w rozmowach z wierzycielami, celem przygotowania takich propozycji układowych, które zostaną zaakceptowane.

Jak możemy Tobie pomóc?

Chcesz założyć spółkę? Odpowiadasz za długi spółki? A może chcesz odzyskać swoje wierzytelności? Skontaktuj się z nami.

Klient biznesowy