Scalanie i podział działek, zmiana przeznaczenia gruntu, renta planistyczna, opłata adiacencka

  • Zapewniamy profesjonalne doradztwo prawne w zakresie analizy możliwości prawnych zmiany przeznaczenia nieruchomości poprzez uchwalenie lubzmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.
  • Reprezentujemy właścicieli nieruchomości objętych pracami, zmierzającymi do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na każdym etapie prac. W imieniu naszych klientów składamy odpowiednie wnioski i uwagi w toku prac nad przygotowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W razie takiej konieczności bierzemy udział w zebraniach gminnych komisji ds. planowania przestrzennego. W przypadku przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który nie jest zgodny z oczekiwaniami klienta, analizujemy zasadność zaskarżenia go do właściwego sądu administracyjnego. Zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
  • Świadczymy pomoc prawną w postępowaniach zmierzających do ustalenia warunków zabudowy danej nieruchomości. Zapewniamy zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego w tego typu sprawach.
  • Wspólnie z klientami ustalamy czy w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doszło do niemożności albo istotnego ograniczenia możliwości korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, doradzamy czy w danych okolicznościach właścicielowi nieruchomości objętej zmianami planistycznymi bardziej opłaca się korzystać z roszczenia o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, czy też z roszczenia o wykup nieruchomości lub jej części.
  • Zapewniamy profesjonalne zastępstwo procesowe przez adwokata lub radcę prawnego na każdym etapie postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego, którego przedmiotem jest ustalenie odszkodowania za spadek wartości nieruchomości spowodowany zmianami planistycznymi. Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu oraz współpracy z wykwalifikowanymi rzeczoznawcami majątkowymi, doskonale wiemy jak zakwestionować niekorzystną dla Klienta wycenę sporządzoną na zlecenie organu prowadzącego postępowanie. Doradzamy czy, a jeśli tak, to na jakim etapie postępowania warto zainwestować w sporządzenie tzw. „prywatnej wyceny” przez własnego rzeczoznawcę, tak by zoptymalizować szanse na jej uwzględnienie w procesie ustalania odszkodowania.
  • Efektywnie reprezentujemy Klientów w sprawach, w których gmina domaga się zapłaty przez właściciela nieruchomości tzw. renty planistycznej, tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty adiacenckiej, tj. opłaty od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem. Niejednokrotnie kwoty, jakimi obciążani są z tego tytułu właściciele nieruchomości, są zawyżone. Wiedza i doświadczenie nabyte w tego typu sprawach gwarantują podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do obniżenia tych opłat.
  • Oferujemy profesjonalne doradztwo, pomoc w skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz zastępstwo procesowe na każdym etapie postepowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego w sprawach dotyczących podziału, a także scalania nieruchomości.

Jak możemy Tobie pomóc?

Twoja nieruchomość ma być wywłaszczona? Są na niej sieci przesyłowe? A może starasz się o warunki zabudowy? Skontaktuj się z nami.

Nieruchomości