Oddłużanie

  • W ślad za poszerzającym się wachlarzem usług oferowanych przez różnorakie instytucje finansowe, i wzrastającą dostępnością kredytów, pożyczek, zakupów w systemie ratalnym itp., lawinowo rośnie zadłużenie gospodarstw domowych. Zdarzają się sytuacje, w których spłata zaciągniętych zobowiązań przekracza możliwości dłużnika. W takim przypadku swoistym kołem ratunkowym może być postępowanie o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej. Reprezentujemy naszych Klientów zarówno na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości, jak i w tzw. właściwym postępowaniu upadłościowym (tj. już po ogłoszeniu upadłości).
  • Pomagamy przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości w taki sposób, by zminimalizować ryzyko jego oddalenia przez sąd. Dbamy o to, by wnioskiem objąć wszelkie długi, które w postępowaniu upadłościowym mogą zostać umorzone, dzięki czemu Klient nie musi się martwić o to, że niektórzy wierzyciele nadal będą mogli dochodzić swych należności nawet po zakończeniu postępowania upadłościowego.
  • Zapewniamy pełne wsparcie w pozyskaniu dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz wspólnie budujemy strategię postępowania dłużnika przed sądem.
  • W trakcie „właściwego” postępowania upadłościowego wspieramy merytorycznie w kontaktach z syndykiem.
  • Osobom, które nie będą mogły skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc zarówno na etapie przedegzekucyjnym, w trakcie negocjacji z wierzycielami, których celem jest restrukturyzacja długu poprzez odroczenie płatności, rozłożenie spłaty na dogodne raty, czy też umorzenie części zobowiązań, jak i na etapie postępowania sądowego, a następnie komorniczego postępowania egzekucyjnego.
  • Zapewniamy kompleksową pomoc prawną naszym Klientom w kontaktach z wierzycielami, organami egzekucyjnymi, Urzędami Skarbowymi, ZUS itp.
  • Osobom, które nie są w stanie spłacić swoich długów oferujemy zastępstwo procesowe we wszelkich postępowaniach sądowych. Przygotowujemy odpowiedzi na pozew, sprzeciwy w postępowaniu upominawczym oraz Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, zarzuty do nakazów zapłaty wydanych w postępowaniu nakazowym itp.
  • Dzięki posiadanej wiedzy oraz doświadczeniu współpracownicy Kancelarii efektywnie czuwają nad tym, by prawa dłużnika nie zostały naruszone w toku postępowania egzekucyjnego. Doradzamy w jakich sytuacjach skorzystać można z prawa do wytoczenia powództwa opozycyjnego, które zmierza do pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, czyli pozbawia wierzyciela możliwości prowadzenia egzekucji. Analizujemy zasadność zakwestionowania czynności podejmowanych przez Komornika w toku postępowania egzekucyjnego w drodze skargi na czynności komornika. Czuwamy nad tym, by koszty postępowania egzekucyjnego były przez komornika ustalone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
  • W przypadku gdy w toku toczącej się egzekucji dojdzie do naruszenia praw osób trzecich, a więc np. osób, którym przysługuje prawo własności rzeczy zajętych w toku egzekucji, przygotowujemy i popieramy przed sądem powództwo interwencyjne zmierzające do wyjęcia zajętej rzeczy spod egzekucji.

Jak możemy Tobie pomóc?

Grozi Ci odpowiedzialność karna? Rozwód stał się koniecznością? Myślisz o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się z nami.

Klient indywidualny