Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

  • W praktyce obrotu gospodarczego możliwe są sytuacje polegające na tym, iż ktoś korzysta z nieruchomości nie będącej jego własnością, mimo iż nie posiada żadnego tytułu prawnego do korzystania z niej (np. najem, dzierżawa, użytkowanie, służebność). Szczególnie często obserwujemy takie przypadki w odniesieniu do przedsiębiorstw przesyłowych, które wybudowały i eksploatują urządzenia przesyłowe na gruntach, których nie są właścicielami. Aktualnie, nie ulega wątpliwości, iż w tego typu sprawach na równi z przedsiębiorstwami przesyłowymi powinny być traktowane jednostki samorządu terytorialnego, które w ramach zadań własnych zajmują się m.in. doprowadzaniem wody, odprowadzaniem ścieków, budową kolektorów deszczowych czy utrzymywaniem oświetlenia ulicznego.
  • W takich przypadkach istnieje możliwość skorzystania przez właściciela nieruchomości, którego prawo własności jest naruszane z szeregu roszczeń, w tym z możliwości dochodzenia wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w tego typu sprawach przez prawników z doświadczeniem.
  • Indywidualnie analizujemy sytuację prawną Klienta, ustalając okoliczności uzasadniające dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania znieruchomości, oceniając ryzyka związane w szczególności z możliwością podniesienia przez przedsiębiorcę przesyłowego albo gminę zarzutu zgody na posadowienie urządzeń, wyrażonej przez poprzedników prawnych aktualnego właściciela, zarzutu zasiedzenia służebności przesyłu albo zarzutu dysponowania administracyjnoprawnym tytułem do korzystania z nieruchomości.
  • Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu oraz współpracy z wykwalifikowanymi rzeczoznawcami majątkowymi, pomagamy oszacować wysokość ewentualnego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Doskonale wiemy jak zakwestionować niekorzystną dla Klienta wycenę sporządzoną na zlecenie organu prowadzącego postępowanie. Doradzamy czy, a jeśli tak, to na jakim etapie postępowania warto zainwestować w sporządzenie tzw. „prywatnej wyceny” przez własnego rzeczoznawcę, tak by zoptymalizować szanse na jej uwzględnienie w procesie ustalania odszkodowania.
  • Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu sądowym o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w zakresie odpowiadającym treści służebności przesyłu, aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Analizujemy, a w razie potrzeby, kwestionujemy operaty określające wysokość należnego właścicielowi nieruchomości wynagrodzenia.
  • Udzielamy pomocy prawnej w sprawach związanych z egzekwowaniem postanowień zawartych umów oraz orzeczeń, na mocy których doszło doustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w tym także na drodze egzekucyjnej, zmierzając od wyegzekwowania należnego właścicielowi nieruchomości wynagrodzenia.

Jak możemy Tobie pomóc?

Twoja nieruchomość ma być wywłaszczona? Są na niej sieci przesyłowe? A może starasz się o warunki zabudowy? Skontaktuj się z nami.

Nieruchomości