Zasiedzenie nieruchomości

 • Zasiedzenie nieruchomości to sposób nabycia prawa własności na skutek upływu czasu. W wyniku zasiedzenia posiadacz samoistny niebędący właścicielem nabywa prawo własności dzięki temu, że faktycznie wykonuje to prawo tak, jakby był właścicielem, przez prawem określony czas.
 • W drodze zasiedzenia nabyć można zarówno prawo własności nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych, a także inne prawa rzeczowe, np. służebności gruntowe czy służebność przesyłu. W przypadku służebności zastosowanie znajdzie przepis art. 292 KC, który dopuszcza zasiedzenie tych praw pod warunkiem korzystania przez podmiot, który powołuje się na zasiedzenie, z trwałych i widocznych urządzeń.
 • Zasiedzenie prawa własności nieruchomości uzależnione jest od spełnienia kilku przesłanek:
  • posiadanie samoistne – posiadaczem samoistnym jest ten kto rzeczą faktycznie włada jak właściciel,
  • ciągłość posiadania – posiadanie musi być nieprzerwane, przy czym zgodnie z art. 340 KC posiadanie zmierzające do zasiedzenia objęte jest domniemaniem ciągłości,
  • upływ określonego przez ustawę okresu czasu – w przypadku rzeczy ruchomych wynosi on 3 lata, z tym zastrzeżeniem, iż zasiedzieć własność ruchomości może jedynie posiadacz samoistny w dobrej wierze, w przypadku nieruchomości – konieczny jest upływ 20 lat dla posiadacza w dobrej wieże, zaś ten kto nabył posiadanie w złej wierze, musi wylegitymować się 30 letnim okresem posiadania.
 • Pomagamy naszym Klientom w ocenie czy zostały spełnione ustawowe warunki pozwalające na stwierdzenie zasiedzenia, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko negatywnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
 • O ile zasiedzenie następuje z mocy samego prawa, o tyle jednak jego potwierdzeniem jest jedynie prawomocne postanowienie sądu, wydane w postępowaniu nieprocesowym.
 • Zapewniamy profesjonalne zastępstwo procesowe przez adwokata lub radcę prawnego na każdym etapie postępowania sądowego, którego przedmiotem jest stwierdzenie zasiedzenia, aż do prawomocnego zakończenia sprawy.
 • Kompleksowo badamy historię danej nieruchomości w zakresie niezbędnym do zebrania dowodów potwierdzających fakt zasiedzenia.
 • Udzielamy pomocy prawnej w sprawach związanych z egzekwowaniem orzeczeń stwierdzających nabycie własności przez zasiedzenie, w tym w zakresie dokonania stosownych wpisów w księgach wieczystych.

Jak możemy Tobie pomóc?

Twoja nieruchomość ma być wywłaszczona? Są na niej sieci przesyłowe? A może starasz się o warunki zabudowy? Skontaktuj się z nami.

Nieruchomości