Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje infrastrukturalne

  • Mamy wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących realizacji inwestycji infrastrukturalnych zarówno w oparciu o przepisy specustaw (gazowej, drogowej, kolejowej, przesyłowej, lotniskowej), jak i o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (inwestycje realizowane na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).
  • Reprezentujemy Klientów z obszaru całego kraju, począwszy od zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie zgody na realizację inwestycji lub w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, aż do prawomocnego zakończenia tych postępowań. Dzięki temu niejednokrotnie jesteśmy w stanie doprowadzić do zmian w projektach danej inwestycji w sposób oczekiwany przez Klienta, tj. np. skorygować przebieg pasa drogowego, wyłączyć z obszaru zajętego pod inwestycję określone grunty lub doprowadzić do tego, by inwestycją objęto także te fragmenty nieruchomości, które z chwilą wywłaszczenia pozostałej części nieruchomości przestają mieć dla właściciela gospodarcze znaczenie.
  • Dbamy o zabezpieczenie interesów Klientów będących właścicielami nieruchomości, na których lub w sąsiedztwie których realizowane są roboty budowlane związane z realizacją danej inwestycji. Przez cały okres realizacji inwestycji mogą wydarzyć się nieprzewidziane wcześniej sytuacje powodujące szkodę lub grożące powstaniem szkody na nieruchomościach sąsiadujących z terenem objętym inwestycją. Na bieżąco doradzamy jakie działania prawne należy podjąć w takich sytuacjach, pośredniczymy w rozmowach między właścicielem nieruchomości a wykonawcą robót czy inwestorem. Dzięki temu przysługujące naszym klientom prawo własności nie jest bezkarnie naruszane, ryzyko wystąpienia szkody na terenach nieobjętych inwestycją jest minimalizowane, a w przypadku powstania szkody jest ona należycie rekompensowana.
  • Zdobyliśmy olbrzymie doświadczenie w setkach postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone w całym kraju pod realizację takich inwestycji, jak: budowa Trasy Kaszubskiej (droga krajowa S6), budowa Obwodnicy Metropolitarnej, rozbudowa drogi krajowej S11, rozbudowa drogi krajowej S7, budowa i rozbudowa linii kolejowych, a także nieruchomości wywłaszczonych na potrzeby realizacji dziesiątek inwestycji lokalnych.
  • Zapewniamy profesjonalne zastępstwo procesowe przez adwokata lub radcę prawnego na każdym etapie postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego, którego przedmiotem jest ustalenie odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone. Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu oraz współpracy z wykwalifikowanymi rzeczoznawcami majątkowymi, doskonale wiemy jak zakwestionować niekorzystną dla Klienta wycenę sporządzoną na zlecenie GDDKiA lub organu prowadzącego postępowanie. Doradzamy czy, a jeśli tak, to na jakim etapie postępowania warto zainwestować w sporządzenie tzw. „prywatnej wyceny” przez własnego rzeczoznawcę, tak by zoptymalizować szanse na jej uwzględnienie w procesie ustalania odszkodowania.
  • Na każdym etapie monitorujemy szybkość i sprawność działania organów administracji. W przypadku takiej konieczności składamy ponaglenia do organu wyższego stopnia nad organem prowadzącym postepowanie, a jeśli i to działanie nie przyniesie zamierzonego rezultatu, to wnosimy skargi na bezczynność organów lub przewlekłe prowadzenie postępowania do właściwego sądu administracyjnego, domagając się m.in. zasądzenia określonej sumy pieniężnej tytułem rekompensaty na rzecz naszych Klientów.
  • Występujemy w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych o ustalenie odszkodowania, w przypadku gdy nieruchomość nie podlega wywłaszczeniu, lecz została czasowo zajęta w związku z koniecznością wykonania określonych robót związanych z realizacją danej inwestycji. W takich przypadkach zachodzi konieczność wszczęcia odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez organ, który wydał decyzję skutkującą wywłaszczeniem. Prawidłowo sporządzony w tego typu sprawach operat szacunkowy powinien rekompensować szkody trwałe, tj. spadek wartości nieruchomości spowodowany m.in. zmianą sposobu korzystania z nieruchomości, zmianą przydatności użytkowej nieruchomości, trwałym ograniczeniem w sposobie korzystania z nieruchomości oraz skutki spowodowane obowiązkiem udostępniania nieruchomości w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją infrastruktury przesyłowej w przyszłości, a nadto szkody tymczasowe obejmujące m.in. wartość utraconych upraw lub nasadzeń, wartość szkody poniesionej w związku z niemożnością normalnego korzystania z nieruchomości w czasie jej tymczasowego zajęcia, wartość szkody spowodowanej koniecznością rekultywacji gruntów rolnych czy wartość szkody z tytułu obniżonego plonowania w okresie porekultywacyjnym.

Jak możemy Tobie pomóc?

Twoja nieruchomość ma być wywłaszczona? Są na niej sieci przesyłowe? A może starasz się o warunki zabudowy? Skontaktuj się z nami.

Nieruchomości