Odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie

  • Do wywłaszczenia nieruchomości dojść może nie tylko na potrzeby realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 Konstytucji RP dopuszcza się wywłaszczenie na wszelkie cele publiczne, pod warunkiem, iż nastąpi ono za słusznym odszkodowaniem. Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN) przewidują możliwość wywłaszczenia działek powstałych z podziału dokonanego na wniosek ich właściciela, a przeznaczonych pod drogi publiczne (gminne, powiatowe, wojewódzkie) – możliwość taką przewiduje art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  • Wywłaszczenie takie następuje w toku postępowania podziałowego z chwilą uprawomocnienia się decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, dokonany na wniosek właściciela, na mocy której wydzielono drogi zaliczane do jednej z kategorii dróg publicznych. Wywłaszczenie takie następuje z mocy samego prawa, a to oznacza, iż nie ma konieczności podejmowania żadnych innych czynności, a w szczególności zawierania umów przenoszących własność danej działki na gminę, powiat czy województwo.
  • Jako że wywłaszczenie jest wynikiem postępowania podziałowego, ważny jest udział profesjonalnego pełnomocnika już w tym postępowaniu administracyjnym. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w tego typu postępowaniach wiemy jak skutecznie zabezpieczyć interesy naszych klientów, dążąc do tego, by niezbędne działki drogowe zostały przeznaczone pod drogi publiczne, dzięki czemu możliwym będzie uzyskanie za nie słusznego odszkodowania. W innych przypadkach – gdy klient jest zainteresowany zachowaniem działki drogowej na własność – prowadzimy postępowanie podziałowe w taki sposób, by droga dojazdowa miała charakter drogi wewnętrznej (tj. niepublicznej).
  • W świetle aktualnie obowiązujących przepisów nie ma wątpliwości co do tego, iż słuszne odszkodowania za wywłaszczone w ten sposób działki drogowe może zostać ustalone w dwojaki sposób: albo w drodze negocjacji między właścicielami, a organem reprezentującym jednostkę, na rzecz której wywłaszczenie ma nastąpić, albo – w przypadku ich bezskuteczności – wszczynane jest postępowanie administracyjne zmierzające do ustalenia słusznego odszkodowania. W obu przypadkach zapewniamy profesjonalną pomoc prawników z doświadczeniem w tego typu sprawach.
  • W toku negocjacji poprzedzających wydanie decyzji podziałowej możliwe jest zrzeczenie się prawa do należnego wywłaszczonemu właścicielowi odszkodowania. Niestety w praktyce nadal zdążają się sytuacje, w których złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odszkodowania przedstawiane jest jako warunek, od którego uzależnia się wydanie oczekiwanej przez właściciela decyzji podziałowej. Zapewniamy kompleksowe doradztwo i zastępstwo w negocjacjach z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie tego typu sytuacji, uzyskanie żądanej decyzji podziałowej z jednoczesnym zachowaniem prawa do odszkodowania za działki wywłaszczone pod drogi publiczne.
  • Zdobyliśmy olbrzymie doświadczenie w setkach postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone w całym kraju wskutek wydania decyzji podziałowej przewidującej wydzielenie dróg publicznych.
  • Zapewniamy profesjonalne zastępstwo procesowe przez adwokata lub radcę prawnego na każdym etapie postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego, którego przedmiotem jest ustalenie odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod drogi publiczne. Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu oraz współpracy z wykwalifikowanymi rzeczoznawcami majątkowymi, doskonale wiemy jak zakwestionować niekorzystną dla Klienta wycenę sporządzoną na zlecenie organu prowadzącego postępowanie. Doradzamy czy, a jeśli tak, to na jakim etapie postępowania warto zainwestować w sporządzenie tzw. „prywatnej wyceny” przez własnego rzeczoznawcę, tak by zoptymalizować szanse na jej uwzględnienie w procesie ustalania odszkodowania.
  • Na każdym etapie monitorujemy szybkość i sprawność działania organów administracji. W przypadku takiej konieczności składamy ponaglenia do organu wyższego stopnia nad organem prowadzącym postępowanie, a jeśli i to działanie nie przyniesie zamierzonego rezultatu, to wnosimy skargi na bezczynność organów lub przewlekłe prowadzenie postępowania do właściwego sądu administracyjnego, domagając się m.in. zasądzenia określonej sumy pieniężnej tytułem rekompensaty na rzecz naszych Klientów.
  • Warto pamiętać, iż roszczenia o odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone nie ulega przedawnieniu. Prowadziliśmy i prowadzimy nadal dziesiątki postepowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych, a nawet cywilnych związanych z dochodzeniem odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi pod rządami poprzednio obowiązujących ustaw, tj. w latach 90’, 80’, a nawet 70’ ubiegłego wieku. Odnosimy sukcesy w uzyskaniu odszkodowań nawet w przypadku tzw. dróg wewnętrznych, tj. nie mających statusu dróg publicznych.

Jak możemy Tobie pomóc?

Twoja nieruchomość ma być wywłaszczona? Są na niej sieci przesyłowe? A może starasz się o warunki zabudowy? Skontaktuj się z nami.

Nieruchomości