Sprawy rodzinne i opiekuńcze

  • Zaangażowanie emocjonalne stron w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wymaga od profesjonalnego pełnomocnika wykazania się nie tylko odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, lecz także wysokim stopniem zawodowej wrażliwości. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów i różnorakich szkoleń psychologicznych przez naszych prawników okazują się niezwykle przydatne w tym, by ze zrozumieniem i empatią podchodzić do każdej zleconej nam sprawy.
  • Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu oraz zawodowej wrażliwości, aktywnie reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o prawa stanu, tj. w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, w sprawach o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, czy też w sprawach o rozwiązanie przysposobienia.
  • Stale prowadzimy szereg spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalenia miejsca pobytu dziecka, ustalenia sposobu kontaktów z dzieckiem, czy też rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka.
  • Do ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi może dojść w toku sprawy rozwodowej lub w odrębnym postępowaniu nieprocesowym. Wniosek taki złożyć mogą nie tylko rodzice dziecka, ale także inne osoby bliskie, często są to dziadkowie czy rodzeństwo. Sposobu, w jaki regulowane są kontakty z dziećmi, nie ustala się „raz na zawsze”, właściwie w każdym czasie strona zainteresowana może wystąpić z żądaniem zmiany sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem.
  • Jakkolwiek zasadą jest, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każdy z nich może wystąpić o jej zawieszenie, ograniczenie lub nawet pozbawienie w stosunku do drugiego z rodziców. Decyzję w tym zakresie podejmuje sąd opiekuńczy, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka. Ewentualne pozbawienie władzy rodzicielskiej dopuszczalne jest wówczas, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbuje swych obowiązków względem dziecka. Pozbawienie władzy rodzicielskiej dotyczyć może zarówno jednego z rodziców, jak i obojga rodziców.
  • W przypadku gdy rodzice posiadający pełną władzę rodzicielską i nie są w stanie porozumieć się w kwestiach o istotnym znaczeniu dla dziecka, pomagamy w uzyskaniu niezbędnej wówczas zgody sądu opiekuńczego, np. na: wyrobienie paszportu, zasadniczą zmianę miejsca zamieszkania, poddanie się procesowi leczenia lub zaniechanie dalszego leczenia.
  • Świadczymy kompleksową pomoc prawną osobom oraz małżeństwom pragnącym przysposobić dziecko. Wyjaśniamy różnice między przysposobieniem „pełnym” a „niepełnym”, pomagamy dopełnić wszelkich niezbędnych formalności, pozyskać konieczne dokumenty, a wreszcie przeprowadzić skuteczne postępowanie, którego celem jest stwierdzenie przysposobienia przez sąd.
  • Gros spraw rodzinnych dotyczy obowiązku alimentacyjnego, najczęściej rodziców względem dzieci, ale zdarzają się też sprawy, w których z roszczeniami alimentacyjnymi względem siebie występują inni krewni lub byli małżonkowie. Zakres obowiązku alimentacyjnego rodzica względem dziecka wyznaczony jest z jednej strony usprawiedliwionymi potrzebami dziecka, zaś z drugiej – możliwościami zarobkowymi i majątkowymi osoby zobowiązanej do alimentacji. W sprawach o alimenty lub ich zmianę nieoceniona jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika już na etapie gromadzenia dokumentów niezbędnych dla udowodnienia roszczeń.
  • Polski ustawodawca nie określa górnej granicy wieku dziecka uprawnionego do alimentów ani żadnych innych warunków, od zaistnienia których uzależnione jest ustanie tego obowiązku. Przepis art. 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stwierdza jedynie tyle, iż w razie „zmiany stosunków” można żądać zmiany obowiązku alimentacyjnego. Nasi prawnicy doradzają, w jakich okolicznościach możemy mówić o takiej „zmianie stosunków”, która uzasadnia zmianę lub nawet stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego oraz reprezentują w postępowaniach, które tej kwestii dotyczą.
  • Istnieje szereg przypadków, w których może dojść do ustanowienia opieki dla osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie, a także przypadków, w których sąd opiekuńczy ustanawia kuratora. W każdej z tych sytuacji możecie Państwo liczyć na fachową pomoc naszych prawników.

Jak możemy Tobie pomóc?

Grozi Ci odpowiedzialność karna? Rozwód stał się koniecznością? Myślisz o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się z nami.

Klient indywidualny