Ustanowienie służebności przesyłu

 • Właścicielom nieruchomości, na których zlokalizowane są wszelkiego rodzaju urządzenia przesyłowe, tj. sieci elektroenergetyczne, gazociągi, wodociągi, sieci kanalizacyjne, kolektory deszczowe, sieci telekomunikacyjne, w tym światłowody, zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne i zastępstwo procesowe zmierzające do:
  • ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem,
  • uzyskania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu w okresie poprzedzającym jej ustanowienie,
  • zapłaty odszkodowania z tytułu ograniczenia prawa własności (w przypadku jeśli urządzenia przesyłowe posadowione zostały na podstawie odpowiednich przepisów prawa administracyjnego).
 • Pomagamy naszym Klientom w ocenie szans na uzyskanie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, w szczególności w kontekście często podnoszonego przez przedsiębiorstwa przesyłowe zarzutu zasiedzenia. W przypadku gdy urządzenia przesyłowe wybudowano na podstawie decyzji administracyjnej, analizujemy możliwości uzyskania rekompensaty z tytułu ograniczenia prawa własności na drodze administracyjnej.
 • Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu oraz współpracy z wykwalifikowanymi rzeczoznawcami majątkowymi, pomagamy oszacować wysokość ewentualnego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Doskonale wiemy jak zakwestionować niekorzystną dla Klienta wycenę sporządzoną na zlecenie organu prowadzącego postępowanie. Doradzamy czy, a jeśli tak, to na jakim etapie postępowania warto zainwestować w sporządzenie tzw. „prywatnej wyceny” przez własnego rzeczoznawcę, tak by zoptymalizować szanse na jej uwzględnienie w procesie ustalania odszkodowania.
 • Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu sądowym o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Analizujemy, a w razie potrzeby, kwestionujemy operaty określające wysokość należnego właścicielowi nieruchomości wynagrodzenia.
 • Ściśle współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi specjalizującymi się w zakresie wyceny wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, a także biegłymi z takich dziedzin, jak: energetyka, gazownictwo, wodociągi i kanalizacja.
 • Sporządzamy, opiniujemy i aktywnie uczestniczymy w negocjowaniu umów o ustanowienie służebności przesyłu z wszystkimi działającymi na rynku przedsiębiorcami przesyłowymi.
 • Udzielamy pomocy prawnej w sprawach związanych z egzekwowaniem postanowień zawartych umów oraz orzeczeń, na mocy których doszło do ustanowienia służebności przesyłu, w tym także na drodze egzekucyjnej, zmierzając od wyegzekwowania należnego właścicielowi nieruchomości wynagrodzenia.
 • W praktyce często mamy do czynienia z przypadkami, w których postępowanie o ustanowienie służebności dotyczy urządzeń przesyłowych (najczęściej wodociągi, kanalizacja) wybudowanych na koszt właściciela nieruchomości, a następnie włączonych za jego zgodą do gminnej lub miejskiej sieci przesyłowej, względnie sieci stanowiącej własność przedsiębiorstwa przesyłowego. W takich przypadkach doradzamy i reprezentujmy w sprawach o zwrot kosztów budowy tych urządzeń poniesionych przez właściciela.

Jak możemy Tobie pomóc?

Twoja nieruchomość ma być wywłaszczona? Są na niej sieci przesyłowe? A może starasz się o warunki zabudowy? Skontaktuj się z nami.

Nieruchomości