Tworzenie, przekształcanie, likwidacja spółek

 • Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze korporacyjnej spółek doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, bazując na indywidualnych preferencjach Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podatkowych. Kolejne etapy pracy nad założeniem spółki obejmują w szczególności:
  • wstępna konsultacja zmierzająca do identyfikacji oczekiwań i planów biznesowych Klienta,
  • omówienie alternatywnych form prowadzenia działalności gospodarczej, wybór typu spółki i ustalenie jej struktury organizacyjnej,
  • praca nad projektem umowy spółki dopasowanym do zakładanych przez Klienta celów biznesowych,
  • zawarcie umowy spółki, w sytuacji gdy Klient tego oczekuje – możliwe jest podpisanie umowy w jego imieniu na podstawie udzielonego przezeń pełnomocnictwa,
  • przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz sprawne przeprowadzenie procesu rejestracji spółki w KRS,
  • przygotowanie i, w razie takiej woli Klienta, złożenie wszelkich prawem wymaganych zgłoszeń, w tym. m.in. do Urzędu Skarbowego czy Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
 • Przeprowadzamy due dilligence przedsiębiorstw na zlecenie inwestora zainteresowanego jego nabyciem, a także w przypadku gdy Klient zainteresowany jest nabyciem akcji lub udziałów danej spółki bądź też jej połączeniem ze spółką, którą już prowadzi. Dzięki temu badaniu potencjalny inwestor uzyskuje rzetelną informację nt. sytuacji prawnej przedsiębiorstwa, którym się interesuje. Audyt prawny przeprowadzony przed przystąpieniem do danej spółki minimalizuje ryzyko podjęcia nietrafnej decyzji biznesowej.
 • Oferujemy kompleksową obsługę prawną przy podziale oraz przekształcaniu spółek osobowych w kapitałowe, jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki z o.o. oraz spółek z o.o. w spółki akcyjne.
 • Łączenie spółek może mieć charakter przejęcia (cały majątek spółki przejmowanej przechodzi na spółkę przejmującą w zamian za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej) albo zawiązania nowej spółki (cały majątek wszystkich łączących się spółek przechodzi na spółkę nowo zawiązaną, a wspólnicy spółek łączących się nabywają udziały lub akcje spółki nowopowstałej).
 • Wspólnie z Klientem negocjujemy i przygotowujemy projekty dokumentów takich jak: umowy, statuty, uchwały wspólników lub zarządu. Zapewniamy obsługę prawną organów spółek.
 • Wspieramy naszych Klientów w kompletowaniu wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonywania zmiany bądź wykreślenia wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców, a także dopełniamy niezbędnych formalności przed sądem rejestrowym. Naszym Klientom oferujemy reprezentację we wszelkich sprawach związanych z wpisem, wykreślaniem i zmianą wpisów w KRS.
 • Doradzamy przedsiębiorcom zdecydowanym na zakończenie prowadzonej działalności poprzez jej likwidację lub wskutek upadłości. Sprawnie przeprowadzony proces likwidacji spółki obejmuje w szczególności:
  • przygotowanie uchwały o rozwiązaniu spółki, wyznaczenie likwidatora i zgłoszenie otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego,
  • przygotowanie bilansu likwidacyjnego oraz jego zatwierdzenie przez zgromadzenie wspólników,
  • ogłoszenie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wezwanie wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności,
  • wsparcie likwidatorów mające na celu zakończenie bieżących spraw spółki i podział majątku,
  • przygotowanie uchwał zgromadzenia wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego i udzieleniu absolutorium Likwidatorom.

Jak możemy Tobie pomóc?

Chcesz założyć spółkę? Odpowiadasz za długi spółki? A może chcesz odzyskać swoje wierzytelności? Skontaktuj się z nami.

Klient biznesowy