Rozwód i separacja

 • W ostatnich latach obserwujemy stały wzrost liczby rozwodów orzekanych przez Sąd. Jeśli już zdecydujemy się na ten krok, warto zadbać o fachową pomoc i doradztwo zarówno na etapie przygotowywania pozwu, jak i dalszego postępowania przed Sądem. Nie ulega wątpliwości, iż udział profesjonalnego pełnomocnika w sprawie rozwodowej znacznie usprawnia jego przebieg. Świadczymy fachową pomoc i doradztwo zarówno na etapie przygotowywania pozwu rozwodowego, jak i dalszego postępowania przed Sądem.
 • Przystępując do przygotowywania pozwu rozwodowego należy pamiętać, iż Sąd zobligowany jest nie tylko do rozważenia zasadności żądania orzeczenia rozwodu, ale także musi rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, o kontaktach z tymi dziećmi oraz o tym, który z rozwiedzionych małżonków i w jakim stopniu winien łożyć na utrzymanie i wychowanie dzieci. W przypadku jeśli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, w pozwie rozwodowym winien znaleźć się odpowiednio zredagowany wniosek o ustalenie przez sąd sposobu dalszego korzystania przez każdego z małżonków z tego mieszkania do czasu, w którym rozwiedzeni małżonkowie będą w nim wspólnie zamieszkiwać.
 • Fachowo przygotowujemy pozew rozwodowy z żądaniem orzeczenia o winie lub bez orzekania o winie oraz dalsze pisma procesowe dotyczące rozstrzygnięcia kwestii spornych między byłymi małżonkami.
 • Postępowanie rozwodowe może prowadzić do orzeczenia rozwodu bez roztrząsania kwestii winy stron w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Klientom, którym zależy na uzyskaniu rozwodu z jednoczesnym ustaleniem winy drugiej strony, oferujemy pomoc w zebraniu dowodów potwierdzających winę współmałżonka. W tym zakresie Kancelaria ściśle współpracuje z doświadczonymi, certyfikowanymi detektywami.
 • Reprezentujemy interesy Klientów we wszelkiego rodzajach postępowaniach związanych z ustaniem małżeństwa, tj. m.in. w sprawach o:
  • rozwiązanie małżeństwa lub uznanie małżeństwa za nieważne,
  • rozwiązanie sporów związanych z podziałem majątku wspólnego po rozwodzie,
  • ustalenie faktu separacji małżonka,
  • ustalenie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, o kontaktach z tymi dziećmi oraz o tym, który z rozwiedzionych małżonków i w jakim stopniu winien łożyć na utrzymanie i wychowanie tychże dzieci,
  • uregulowanie wysokość renty alimentacyjnej (podwyższenie lub obniżenie).
 •  
 • Uczestniczymy w negocjowaniu ugód z drugim małżonkiem zmierzających do polubownego uregulowania wszelkich kwestii podlegających rozpoznaniu w postępowaniu rozwodowym, w tym w szczególności pomagamy zredagować treść Rodzicielskiego Planu Wychowawczego, który niejednokrotnie stanowi podstawę ustalenia relacji ze wspólnymi małoletnimi dziećmi stron.
 • W pozwie rozwodowym można zamieścić żądanie dokonania przez Sąd podziału majątku wspólnego. Podział ten zostanie przeprowadzony jedynie wówczas, gdy nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W przeciwnym wypadku podział majątku wspólnego będzie wymagał przeprowadzenia odrębnego postępowania sądowego, a w przypadku gdy rozwiedzeni małżonkowie dojdą do konsensusu w tym zakresie, to możliwe będzie zawarcie stosownej umowy. W przypadku jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, ważność umowy uzależniona jest od zachowania formy aktu notarialnego.
 • W przypadku gdy małżonkowie nie są gotowi do podjęcia tak radykalnej decyzji jaką jest rozwód, istnieje możliwość wystąpienia z żądaniem orzeczenia separacji. Separacja zasadniczo prowadzi do skutków podobnych jak orzeczenie rozwodu, a więc ustanie wspólności majątkowej i utratę prawa do dziedziczenia ustawowego po drugim z małżonków, tym niemniej formalnie łącząca małżonków więź zostaje zachowana. Rozwiązanie to znajduje uznanie wśród osób, które z różnych względów (np. względy religijne czy wzgląd na dobro dzieci), nie chcą się decydować na definitywne rozwiązanie małżeństwa.

Jak możemy Tobie pomóc?

Grozi Ci odpowiedzialność karna? Rozwód stał się koniecznością? Myślisz o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się z nami.

Klient indywidualny