Windykacja

  • Udzielamy kompleksowego wsparcia wierzycielom na każdym etapie dochodzenia wierzytelności, jakie przysługują im względem nielojalnych kontrahentów. Uczestniczymy w rozmowach zarówno na etapie przedsądowym, polubownym, jak i w postępowaniu przed sądem, a w razie zaistnienia takiej potrzeby także w postępowaniu egzekucyjnym.
  • Na etapie przedsądowym podejmujemy próby polubownego załatwienia sprawy z wierzycielem, sporządzamy i wysyłamy do dłużnika przedsądowe wezwania do zapłaty, negocjujemy, redagujemy i czuwamy nad realizacją ugód zawieranych między wierzycielami a dłużnikami. Dbamy o należyte udokumentowanie podejmowanych rozmów ugodowych, co jest niezwykle ważne na dalszych etapach postępowania.
  • W przypadku gdy działania przedprocesowe nie przyniosą zamierzonego rezultatu, przedstawiamy klientowi tryby, w jakich może dochodzić swych roszczeń, tj. postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze; przedstawiamy odmienności między postępowaniem zwykłym, a postępowaniem uproszczonym czy gospodarczym. Dokonujemy wyboru właściwego postępowania, mając na względzie charakter dochodzonych roszczeń, posiadany materiał dowodowy, a także koszty postępowania.
  • Nasi prawnicy zapewniają profesjonalne i efektywne wsparcie Wierzyciela na każdym etapie postępowania sądowego zmierzającego do uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku, w toku postępowania klauzulowego dbamy o możliwie jak najszybsze uzyskanie tytułu wykonawczego, który następnie jest podstawą wniosku egzekucyjnego kierowanego do komornika. Doświadczenie uczy, iż szybkość i skuteczność działań egzekucyjnych często skorelowana jest ze stopniem zaangażowania pełnomocnika wierzyciela, który winien czuwać nad sprawnym przebiegiem postępowania egzekucyjnego.
  • Na etapie przygotowywania pozwu o zapłatę analizujemy czy zachodzą podstawy do złożenia wniosku o zabezpieczenie dochodzonego roszczenia, np. poprzez zajęcie rachunków bankowych dłużnika czy ustanowienie zakazu rozporządzania należącymi doń ruchomościami. Działanie takie będzie konieczne w przypadku dłużników o wątpliwej sytuacji finansowej, a także takich, którzy celowo podejmują działania mające uniemożliwić, a przynajmniej utrudnić zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Pominięcie tych działań może doprowadzić do sytuacji, w której wierzyciel nie odzyska swoich należności, mimo iż dysponuje tytułem wykonawczym przeciwko dłużnikowi.
  • W praktyce obrotu gospodarczego nierzadkie są przypadki, w których dłużnik świadomy swoich długów wyzbywa się należącego doń majątku, utrudniając w ten sposób lub nawet uniemożliwiając zaspokojenie roszczeń swego kontrahenta. Wierzycieli, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, zachęcamy do rozważenia zasadności wytoczenia tzw. skargi pauliańskiej. Jest to powództwo, dzięki któremu powód może uzyskać wyrok stwierdzający bezskuteczność (w stosunku do siebie) czynności dokonanej między dłużnikiem a osobą trzecią, dzięki temu możliwym będzie skierowanie egzekucji także do tego składnika majątkowego.
  • Ważnym instrumentem prawnym, po który może sięgnąć wierzyciel – a mogącym zmotywować nielojalnego dłużnika do spłaty długów – jest możliwość orzeczenia wobec niego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, możliwość taką przewidziano w treści art. 373 oraz 374 Prawa upadłościowego.
  • Nielojalny dłużnik, który wyzbywa się lub ukrywa swój majątek, doprowadza do pozornego bankructwa prowadzoną przez siebie firmę albo w sposób nierzetelny prowadzi dokumentację swego przedsiębiorstwa, musi się też liczyć z odpowiedzialnością karną na podstawie przepisów art. 300, 301 oraz 302 kodeksu karnego. Nasi prawnicy skutecznie reprezentują interesy osób pokrzywdzonych takimi działaniami jako pełnomocnicy w postępowaniach karnych. Wyroki zapadłe w tych sprawach mogą się okazać przydatne na dalszym etapie odzyskiwania należności wierzyciela.

Jak możemy Tobie pomóc?

Chcesz założyć spółkę? Odpowiadasz za długi spółki? A może chcesz odzyskać swoje wierzytelności? Skontaktuj się z nami.

Klient biznesowy