Sprawy karne

 • Świadczymy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego (śledztwo lub dochodzenie), poprzez postępowanie sądowe przed sądem pierwszej instancji oraz w postępowaniu odwoławczym – przed sądem drugiej instancji, a kończąc na postępowaniu w przedmiocie wykonania orzeczonej kary. Doświadczenie uczy, iż w sprawach karnych kolosalne znaczenie ma udział obrońcy już przy pierwszych czynnościach postępowania przygotowawczego, a w szczególności podczas pierwszego przesłuchania podejrzanego, z tego też względu rekomendujemy możliwie jak najszybsze nawiązanie kontaktu z obrońcą lub pełnomocnikiem w każdej sprawie karnej.
 • Reprezentujemy naszych Klientów, występując zarówno w charakterze obrońcy podejrzanego lub oskarżonego, jak i w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego, a nawet pełnomocnika świadka.
 • Spektrum działania prawników Kancelarii obejmuje także występowanie w procesie karnym w charakterze pełnomocnika osób pokrzywdzonych, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (tj. pełnomocnika pokrzywdzonego, który w sprawie ściganej z urzędu zdecydował się złożyć tzw. subsydiarny akt oskarżenia lub poprzeć akt oskarżenia złożony przez oskarżyciela publicznego), a także pełnomocnika pokrzywdzonego, który zdecydował się na złożenie prywatnego aktu oskarżenia w sprawach takich jak uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, trwające nie dłużej niż 7 dni, zniesławienie, zniewaga albo naruszenie nietykalności cielesnej.
 • Udzielamy fachowych porad prawnych zatrzymanym, podejrzanym i oskarżonym, a także członkom ich rodzin. W razie takiej konieczności nasi prawnicy spotykają się z klientami w areszcie lub zakładzie karnym. Podczas wstępnej konsultacji w sprawie analizujemy wszelkie znane okoliczności mogące mieć znaczenie dla oceny znamion czynu zabronionego, kwalifikacji prawnej czynu, kary grożącej za jego popełnienie, wymiaru ewentualnej kary. Przygotowujemy optymalną linię obrony oraz taktykę procesową.
 • Niezwłocznie po przystąpieniu do sprawy podejmujemy działania zmierzające do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a następnie przeprowadzamy dogłębną analizę zgromadzonych przez organy ścigania materiałów. W dalszej kolejności sporządzamy niezbędne pisma procesowe, takie jak: wnioski dowodowe, odpowiedź na akt oskarżenia, zażalenie, apelacja czy kasacja.
 • Budujemy kompleksową linię obrony, bierzemy udział we wszystkich istotnych czynnościach postępowania przygotowawczego, m.in. reprezentujemy naszych Klientów podczas przesłuchania podejrzanego, świadków i biegłych.
 • Dbamy o prawidłowy przebieg procesu na każdym etapie, szczególnie wnikliwie analizujemy zasadność stosowanych środków zapobiegawczych i zabiegamy o ich uchylenie lub zmianę w sposób oczekiwany przez Klienta.
 • Podejmujemy się pomocy oskarżonym, którzy w wyniku wznowienia postępowania, kasacji lub skargi nadzwyczajnej zostali uniewinnieni lub skazani na łagodniejszą karę w dochodzeniu należnego im od Skarbu Państwa odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, związanych z wykonaniem względem nich choćby części kary, której nie powinni byli ponieść.
 • Mamy doświadczenie w dochodzeniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia należnych osobom, które w toku postępowania karnego zostały w sposób oczywiście niesłuszny zatrzymane lub tymczasowo aresztowane.
 • W przypadku stwierdzenia, iż zachodzą podstawy do stwierdzenia przewlekłości postępowania karnego reprezentujemy naszych Klientów w sprawach wywołanych skargą na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy wpostępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Ich wynikiem może być potwierdzenie przewlekłości postępowania, nakazanie sądowi lub prokuratorowi prowadzącemu postępowanie dokonanie odpowiednich czynności, a także przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego sumy pieniężnej w granicach od 2.000,00 zł do 20.000,00 zł.
 • Pomagamy osobom skazanym prawomocnym wyrokiem poprzez sporządzenie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w jej wykonaniu, jej warunkowe zawieszenie, odbycie w formie dozoru elektronicznego.
 • W razie zaistnienia takiej potrzeby, zapewniamy pomoc prawną w przygotowaniu skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Jak możemy Tobie pomóc?

Grozi Ci odpowiedzialność karna? Rozwód stał się koniecznością? Myślisz o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się z nami.

Klient indywidualny