Spadki i zachowek

  • Z chwilą śmierci danej osoby cały pozostawiony przez nią majątek wchodzi do tzw. schedy spadkowej, prawa do tego majątku przysługują spadkobiercom. Ustalenie kręgu spadkobierców wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem. Naszym Klientom doradzamy zarówno na etapie sporządzania testamentu, jak i na etapie decydowania o tym czy spadek przyjąć, czy też może go odrzucić. W przypadku decyzji o przyjęciu spadku, dopełniamy formalności niezbędnych do wydania postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.
  • Dbamy o kompleksową obsługę Klienta, a zatem pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z nabyciem praw do spadku także w urzędzie skarbowym, a w przypadku gdy w skład spadku wchodzą nieruchomości – także we właściwym urzędzie miasta lub gminy, pamiętamy o konieczności dokonania stosowanych wpisów w księgach wieczystych prowadzonych dla odziedziczonych nieruchomości.
  • Doradzamy Klientom w kwestiach związanych ze sporządzeniem testamentu, którego treść będzie odpowiadała ich woli, a także zminimalizuje prawdopodobieństwo ewentualnych sporów między spadkobiercami po śmierci testatora.
  • Doradzamy jak skutecznie zawrzeć umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia, a także umowę, której przedmiotem jest zbycie spadku. Przygotowujemy projekty takich umów, negocjujemy ich warunki, gwarantujemy dochowanie niezbędnych formalności w przypadku gdy umowa ta sporządzona być musi w formie aktu notarialnego.
  • Z powodzeniem reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych m.in.: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zabezpieczenie spadku, dotyczących inwentaryzacji schedy spadkowej czy wyrażenia zgody na odrzucenie spadku przez osoby małoletnie.
  • Skutecznie reprezentujemy interesy osób wydziedziczonych, kwestionując istnienie przesłanek do wydziedziczenia, tj. uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuszczenie się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci, czy też uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.
  • W przypadku, jeśli spadkobiercy są w stanie porozumieć się w kwestii podziału majątku wchodzącego do schedy spadkowej, optymalnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy o dział spadku, jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość – należy pamiętać o konieczności zachowania formy aktu notarialnego. Pośredniczymy w sporządzeniu i negocjowaniu umów o dział spadku z innymi spadkobiercami.
  • W razie braku porozumienia między spadkobiercami konieczne będzie przeprowadzenie postępowania sądowego o dział spadku. Doradzamy jaką drogę najlepiej wybrać i efektywnie realizujemy cele wyznaczone przez Klienta.
  • W przypadku pozostawienia testamentu osoba uprawniona do spadku z mocy ustawy, a pominięta w testamencie, ma prawo do tzw. zachowku. Jeśli uprawniony nie może uzyskać od spadkobiercy należnego mu zachowku, istnieje możliwość dochodzenia zapłaty sumy pieniężnej niezbędnej do uzupełnienia brakującego zachowku bądź to do osoby, na rzecz której spadkobierca uczynił zapis windykacyjny doliczany do spadku, bądź to od osoby, na rzecz której spadkobierca uczynił darowiznę zaliczaną do spadku.
  • Mamy doświadczenie w sprawach, w których w skład schedy spadkowej wchodzą grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha. W takim przypadku stwierdzenie nabycia spadku poprzedzone być musi ustaleniem tego, którzy spośród potencjalnych spadkobierców posiadają ustawą określone predyspozycje niezbędne przy dziedziczeniu gospodarstw rolnych.

Jak możemy Tobie pomóc?

Grozi Ci odpowiedzialność karna? Rozwód stał się koniecznością? Myślisz o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się z nami.

Klient indywidualny