Obsługa prawna obrotu nieruchomościami

 • Wykonujemy kompleksową analizę stanu prawnego nieruchomości (tzw. due diligence) w celu identyfikacji i ograniczenia ryzyka inwestycyjnego po stronie naszych Klientów.
 • Uczestniczymy w projektowaniu i negocjowaniu umów deweloperskich, umów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości (sprzedaż, zamiana, darowizna) lub obciążenia ich ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowanie, zastaw, hipoteka, służebność, ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu). Reprezentujemy naszych klientów w sprawach o zobowiązanie drugiej strony do złożenia oświadczenia woli, np. w sytuacji gdy bezpodstawnie odmawia przystąpienia do zawarcia umowy przyrzeczonej.
 • Aktywnie uczestniczymy w całym procesie budowlanym, sporządzamy i opiniujemy umowy o wykonanie projektów architektonicznych, umowy o roboty budowlane między inwestorem a generalnym wykonawcą robót, a także umowy o roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami. Mamy doświadczenie procesowe w sprawach, których przedmiotem są roboty budowlane, ich nieprawidłowe lub nieterminowe wykonanie albo brak zapłaty za ich wykonanie.
 • Wspieramy nabywców nieruchomości w negocjacjach z deweloperami, opiniujemy przedstawione im umowy deweloperskie, umowy przedwstępne lub umowy przenoszące własność. Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem procesu sprzedaży nieruchomości, z dokonaniem odpowiednich wpisów w księgach wieczystych, a także zgłoszeniem faktu nabycia nieruchomości do odpowiedniego organu podatkowego włącznie.
 • Zapewniamy kompleksowe wsparcie pośredników w obrocie nieruchomościami, sporządzamy i opiniujemy projekty wszelkich umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a w szczególności umowy na pośrednictwo, o stałej współpracy, o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji, a także umów z pracownikami i zleceniobiorcami pośrednika. Występujemy w procesach o zapłatę prowizji należnej pośrednikowi.
 • Sporządzamy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, wspierając również naszych Klientów w negocjowaniu warunków tychże umów. Opracowujemy wszelkie niezbędne dokumenty i dopełniamy wszelkich formalności związanych z najmem okazjonalnym.
 • Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego, we  wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, począwszy od podziału nieruchomości, poprzez uzyskanie warunków zabudowy, aż po wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Odpowiadamy na wszelkie pytania dotyczące prawnych aspektów wywłaszczenia nieruchomości, praw przysługujących właścicielowi wywłaszczanej nieruchomości, procedur obowiązujących w postępowaniach zmierzających do wywłaszczenia oraz w postępowaniach mających na celu ustalenie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Wskazujemy jakie działania i w jakich terminach należy podjąć, by uzyskać możliwie jak najwyższe odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość.
 • Doradzamy i reprezentujemy Klientów w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących podziału oraz scalania nieruchomości, zmiany przeznaczenia nieruchomości, uzyskania warunków zabudowy, renty planistycznej czy opłaty adiacenckiej.
 • Pomagamy gromadzić dane niezbędne do oceny zasadności wniosku o ustanowienie służebności przesyłu ze szczególnym uwzględnieniem daty budowy urządzeń przesyłowych i ryzyka uwzględnienia przez sąd zarzutu zasiedzenia służebności, następnie pomagamy podjąć decyzję o celowości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania sądowego. Równolegle podejmujemy działania zmierzające do przerwania biegu przedawnienia roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności przesyłu.
 • Doradzamy w jaki sposób najpewniej zabezpieczyć spłatę długu na nieruchomościach dłużnika (przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw, hipoteka).
 • Doradzamy jak skutecznie zawrzeć umowę dożywocia oraz rozporządzić nieruchomością na wypadek śmierci jej właściciela. Przygotowujemy i opiniujemy projekty odpowiednich dokumentów, w tym testamenty czy umowy o zrzeczenie się dziedziczenia.
 • Analizujemy możliwości nabycia przez inwestora gruntów rolnych i leśnych.

Jak możemy Tobie pomóc?

Twoja nieruchomość ma być wywłaszczona? Są na niej sieci przesyłowe? A może starasz się o warunki zabudowy? Skontaktuj się z nami.

Nieruchomości