Kancelaria

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno dla klientów korporacyjnych jak i indywidualnych. Naszą dewizą jest odważne myślenie, wychodzenie ponad utarte schematy, innowacyjne podejście do wykonywanych zadań, poszukiwanie rozwiązań adekwatnych do potrzeb Klienta funkcjonującego w stale zmieniających się realiach społeczno-gospodarczych.

Kancelaria stale współpracuje z szerokim gronem specjalistów z takich dziedzin jak ekonomia i podatki, doradztwo finansowe i pozyskiwanie funduszy ze środków europejskich, rzeczoznawstwo i wycena nieruchomości, kryminalistyka i działalność detektywistyczna, dzięki czemu świadczymy kompleksową pomoc zaspokajającą potrzeby najbardziej wymagających Klientów.

Kancelaria
ŁUKASZ LEYK
ADWOKAT


Założyciel Kancelarii, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, absolwent Prawa oraz Podyplomowych Studiów Prawa Upadłościowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swej pracy zawodowej, w tym w szczególności w procesach negocjacyjnych, umiejętnie wykorzystuje wiedzę i doświadczenie wyniesione ze studiów psychologicznych.

W działalności zawodowej koncentruje się na obsłudze biznesu, ma bogate doświadczenie w sprawach upadłościowych oraz w sprawach przeciwko członkom organów spółek kapitałowych.

Ważnym aspektem praktyki zawodowej jest problematyka prawna dotycząca nieruchomości, w tym w szczególności służebności przesyłu, wywłaszczenia oraz ograniczenia prawa własności nieruchomości, przejmowania gruntów pod drogi publiczne.

Każdą chwilę wolną od pracy spędza aktywnie, maratończyk, uczestnik wymagających biegów survivalowych, amator trekkingu.


TOMASZ KONARSKI
RADCA PRAWNY / OF COUNSEL


Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. W swojej działalności skupia się na świadczeniu usług doradztwa na rzecz organów korporacyjnych spółek handlowych (zarząd, rada nadzorcza), grup kapitałowych, przedsięwzięć joint venture, zapewniając wsparcie w opracowywaniu i realizacji strategii biznesowych.

Prowadzi i nadzoruje postępowania z zakresu przekształceń kapitałowych, fuzji, podziałów spółek kapitałowych, operacji finansowych oraz działań restrukturyzacyjnych i naprawczych.

Aktywnie reprezentuje klientów w negocjacjach z klientami biznesowymi, w tym w postępowaniach arbitrażowych oraz mediacyjnych. Zastępuje klientów w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych.

W wolnych chwilach słucha muzyki klasycznej oraz dawnej.


PIOTR ZENTEL
APLIKANT RADCOWSKI


Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Ubezpieczeń Gospodarczych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie budowlanym, postępowaniu administracyjnym, problematyce ubezpieczeń gospodarczych oraz ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, w szczególności osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Posiada doświadczenie w sprawach związanych ze stosowaniem Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) oraz sprawach dotyczących służebności przesyłu.

Prawnik z doświadczeniem w pracy na rzecz jednostek administracji publicznej zajmujących się budownictwem (nadzór budowlany). Współpracował z podmiotem obsługującym największe w Polsce towarzystwa ubezpieczeniowe.

W czasie wolnym od obowiązków pływa, interesuje się muzyką lub oddaje się lekturze dobrej książki.

Klient indywidualny

Pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych koncentruje się przede wszystkim wokół spraw rodzinnych, spadkowych oraz karnych. Pracownicy Kancelarii z pełnym zaangażowaniem i empatią podchodzą do każdej sprawy rozwodowej czy też sprawy dotyczącej relacji między rodzicami a dziećmi. Gros spraw prowadzonych przez Kancelarię dotyczy kwestii związanych ze spadkobraniem, w tym także z roszczeniami o zachowek. Wiedza i doświadczenie współpracowników Kancelarii pozwalają na skuteczną ochronę praw osób, przeciwko którym wszczęte zostały postępowania egzekucyjne. Kancelaria z sukcesami reprezentuje swoich klientów w sprawach o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej. Prawnicy Kancelarii doradzają także osobom indywidualnym w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego, prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

SPRAWY KARNE

SPADKI, ZACHOWEK

ODDŁUŻANIE

PRAWO PRACY, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZWÓD, SEPARACJA

SPRAWY RODZINNE

Bronimy praw naszych klientów na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe a kończąc na postępowaniu w przedmiocie wykonania orzeczonej kary. Doświadczenie uczy, iż w sprawach karnych kolosalne znaczenie ma udział obrońcy już przy pierwszych czynnościach postępowania przygotowawczego, a w szczególności podczas pierwszego przesłuchania podejrzanego. W przypadku osób pozbawionych wolności, pełnomocnictwo do obrony może zostać udzielone nie tylko przez samego zatrzymanego ale także przez osoby mu bliskie.

Spektrum działania prawników Kancelarii obejmuje nadto występowanie w procesie karnym w charakterze pełnomocnika osób pokrzywdzonych, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (tj. pełnomocnika pokrzywdzonego, który w sprawie ściganej z urzędu zdecydował się złożyć tzw. subsydiarny akt oskarżenia, lub poprzeć akt oskarżenia złożony przez oskarżyciela publicznego) a także pełnomocnika pokrzywdzonego, który zdecydował się na złożenie prywatnego aktu oskarżenia w sprawach takich jak uszkodzenie działa lub rozstrój zdrowia trwające nie dłużej niż 7 dni, zniesławienie, zniewaga albo naruszenie nietykalności cielesnej.

Przejdź do formularza kontaktowego.
Z chwilą śmierci danej osoby cały pozostawiony przez nią majątek wchodzi do tzw. schedy spadkowej, prawa do tego majątku przysługują spadkobiercom. Ustalenie kręgu spadkobierców wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku, ewentualnie potwierdzenie praw do spadku można uzyskać poprzez złożenie stosownych oświadczeń przed notariuszem, który osobom uprawnionym do spadku wyda akt poświadczenia dziedziczenia. Spadek może zostać przyjęty wprost (tj. z wszelkimi aktywami i długami), z dobrodziejstwem inwentarza (tj. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe), spadkobierca może też skorzystać z prawa do odrzucenia spadku.

W zależności od stopnia pokrewieństwa łączącego spadkobiercę ze spadkodawcą, inaczej będzie wyglądał obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn. Osoby należące do tzw. pierwszej grupy podatkowej mają możliwość uniknięcia obowiązku zapłaty podatku, pod warunkiem terminowego złożenia oświadczenia we właściwym Urzędzie Skarbowym.

W przypadku jeśli spadkobiercy są w stanie porozumieć się w kwestii podziału majątku wchodzącego do schedy spadkowej optymalnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy o dział spadku, jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość – należy pamiętać o konieczności zachowania formy aktu notarialnego. W razie braku porozumienia między spadkobiercami konieczne będzie przeprowadzenie postępowania sądowego o dział spadku.

W przypadku pozostawienia testamentu osoba uprawniona do spadku z mocy ustaw ma prawo do zachowku. Jeśli uprawniony nie może uzyskać od spadkobiercy należnego jej zachowku, istnieje możliwość dochodzenia zapłaty sumy pieniężnej niezbędnej do uzupełnienia brakującego zachowku bądź to do osoby, na rzecz której spadkobierca uczynił zapis windykacyjny doliczany do spadku, bądź to od osoby na rzecz której spadkobierca uczynił darowiznę zaliczaną do spadku.

Przejdź do formularza kontaktowego.
W ślad za poszerzającym się wachlarzem usług oferowanych przez różnorakie instytucje finansowe, wzrastającą dostępnością kredytów, pożyczek, zakupów w systemie ratalnym itp. lawinowo rośnie zadłużenie gospodarstw domowych. Zdarzają się sytuacje, w których spłata zaciągniętych zobowiązań przekracza możliwości dłużnika. W takim przypadku swoistym kołem ratunkowym może być postępowanie o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej regulowane przepisami Prawa upadłościowego.

Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wystąpić może osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna, a więc zaprzestała spłacania ciążących na niej zobowiązań i posiada co najmniej dwóch wierzycieli. Należy jednak pamiętać, iż nie w każdym przypadku sąd przychyli się do złożonego wniosku. Żądanie ogłoszenia upadłości zostanie oddalone jeśli dłużnik nie udowodni, że jego niewypłacalność jest następstwem wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności.

W przypadku uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, posiadany przez dłużnika majątek zostanie przeznaczony na spłatę jego zobowiązań. Zobowiązania, które nie zostaną zaspokojone w trakcie postępowania upadłościowego, co do zasady podlegają umorzeniu. W istocie oznacza to dla niewypłacalnego dłużnika nowy start, bez obciążeń wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Jak już zasygnalizowano wcześniej, nie w każdym przypadku będzie możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Osobom, które nie będą mogły skorzystać z tej możliwości, Kancelaria oferuje kompleksową pomoc zarówno na etapie przedegzekucyjnym, w trakcie negocjacji z wierzycielami, których celem jest restrukturyzacja długu poprzez odroczenie płatności, rozłożenie spłaty na dogodne raty czy też umorzenie części zobowiązań, jak i na etapie postępowania sądowego a następnie komorniczego postępowania egzekucyjnego. Szczególnie na tym ostatnim etapie postępowania, dzięki wiedzy oraz doświadczeniu zdobytemu w trakcie pracy w kancelariach komorniczych, współpracownicy Kancelarii efektywnie czuwają nad tym by prawa dłużnika nie zostały pogwałcone.

Przejdź do formularza kontaktowego.
W sprawach z zakresu prawa pracy dbamy o to by interesy naszych Mocodawców były optymalnie zabezpieczone w proponowanych im umowach o pracę, kontraktach menedżerskich czy umowach o zakazie konkurencji. W trakcie trwania stosunku pracy, analizujemy sytuację pracowników z perspektywy tego czy pracodawca respektuje przysługujące im prawa pracownicze, w tym w szczególności w zakresie czasu pracy pracownika i wypłaty należnego mu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw pracownika wskazujemy możliwe sposoby naprawy tego stanu rzeczy.

W razie rozwiązania stosunku pracy analizujemy sytuację pracownika pod kątem tego czy ustanie stosunku pracy nie nastąpiło w sposób sprzeczny z prawem, czy pracodawca dopełnił wszelkich obowiązków względem pracownika, takich jak chociażby wypłata wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, wypłata należnej odprawy, wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowych, czy prawidłowe i terminowe wydanie świadectwa pracy.

Szerokie spektrum spraw prowadzonych przez Kancelarię dotyczy szeroko rozumianych ubezpieczeń społecznych. Doradzamy i reprezentujemy osoby ubezpieczone w trudnej walce z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od momentu złożenia stosownego wniosku a na postępowaniu przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych skończywszy.

Przejdź do formularza kontaktowego.
W ostatnich latach obserwujemy stały wzrost liczby rozwodów orzekanych przez Sąd. Jeśli już zdecydujemy się na ten krok, warto zadbać o fachową pomoc i doradztwo zarówno na etapie przygotowywania pozwu jak i dalszego postępowania przed Sądem. Nie ulega wątpliwości, iż udział profesjonalnego pełnomocnika w sprawie rozwodowej znacznie usprawnia jego przebieg.

Przystępując do przygotowywania pozwu rozwodowego należy pamiętać, iż Sąd zobligowany jest nie tylko do rozważenia zasadności żądania orzeczenia rozwodu, ale także musi rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, o kontaktach z tymi dziećmi oraz o tym, który z rozwiedzionych małżonków i w jakim stopniu winien łożyć na utrzymanie i wychowanie tychże dzieci. W przypadku jeśli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, w pozwie rozwodowym winien znaleźć się odpowiednio zredagowany wniosek o ustalenie przez sąd sposobu dalszego korzystania przez każdego z małżonków z tego mieszkania do czasu, w którym rozwiedzeni małżonkowie będą w nim wspólnie zamieszkiwać.

W pozwie rozwodowym można zamieścić żądanie dokonania przez Sąd podziału majątku wspólnego. Podział ten zostanie przeprowadzony jedynie wówczas gdy nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W przeciwnym wypadku podział majątku wspólnego będzie wymagał przeprowadzenia odrębnego postępowania sądowego, a w przypadku gdy rozwiedzeni małżonkowie dojdą do konsensusu w tym zakresie, możliwe będzie zawarcie stosownej umowy. W przypadku jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, ważność umowy uzależniona jest od zachowania formy aktu notarialnego.

Postępowanie rozwodowe może prowadzić do orzeczenia rozwodu bez roztrząsania kwestii winy stron w rozkładzie pożycia. Klientom, którym zależy na uzyskaniu rozwodu z jednoczesnym ustaleniem winy drugiej strony, oferujemy pomoc w zebraniu dowodów potwierdzających winę współmałżonka. W tym zakresie Kancelaria ściśle współpracuje z doświadczonymi, certyfikowanymi detektywami.

W przypadku gdy małżonkowie nie są gotowi do podjęcia tak radykalnej decyzji jaką jest rozwód, istnieje możliwość wystąpienia z żądaniem orzeczenia separacji. Separacja zasadniczo prowadzi do skutków podobnych jak orzeczenie rozwodu, a więc ustanie wspólności majątkowej i utratę prawa do dziedziczenia ustawowego po drugim z małżonków, tym niemniej formalnie łącząca małżonków więź zostaje zachowana. Rozwiązanie to znajduje uznanie wśród osób, które z różnych względów, nie chcą się decydować na definitywne rozwiązanie małżeństwa.

Przejdź do formularza kontaktowego.
Zaangażowanie emocjonalne stron w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wymaga od profesjonalnego pełnomocnika wykazania się nie tylko odpowiednim przygotowaniem merytorycznym lecz także wysokim stopniem zawodowej wrażliwości. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów i różnorakich szkoleń psychologicznych okazują się niezwykle przydatne w tym by ze zrozumieniem i empatią podchodzić do każdej zleconej nam sprawy.

Aktywnie reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o prawa stanu tj. w sprawach o ustalenie nieistnienia oraz o unieważnienie małżeństwa, w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, w sprawach o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa czy też w sprawach o rozwiązanie przysposobienia.

Kancelaria prowadzi szereg spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalenia miejsca pobytu dziecka, uregulowania kontaktów z dzieckiem czy też rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka.

Przejdź do formularza kontaktowego.

Oferta dla firm

Obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje bieżące doradztwo prawne w sprawach związanych z działalnością firmy, w tym w szczególności z zakresu prawa handlowego, prawa pracy czy też podatków. Ważnym aspektem działalności Kancelarii są sprawy związane z odpowiedzialnością członków zarządu spółek prawa handlowego za zobowiązania spółek, w tym także publicznoprawne. Kancelaria doradza swoim Klientom w zakresie optymalizacji modelu prowadzonej działalności dostosowując go do aktualnych uwarunkowań prawno-gospodarczych, współdziała w przygotowywaniu planów przekształceń przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji. Prawnicy Kancelarii posiadają duże doświadczenie w reprezentacji uczestników postępowania upadłościowego. Wiedza i doświadczenie pracowników Kancelarii zdobyte w pracy na rzecz kancelarii komorniczych gwarantują efektywne odzyskiwanie należności naszych Klientów.

TWORZENIE, PRZEKSZTAŁCANIE, LIKWIDACJA

BIEŻĄCA OBSŁUGA KORPORACYJNA

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE, RESTRUKTURYZACJA

PRAWO PODATKOWE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

WINDYKACJA

W ramach świadczonych usług doradzamy wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, wspólnie z Klientem przygotowujemy projekt odpowiedniej umowy, kompletujemy wszelkie dokumenty niezbędne do sprawnej rejestracji spółki w KRS. Stałym Klientom oferujemy reprezentację we wszelkich sprawach związanych z wpisem, wykreślaniem i zmianą wpisów w KRS.

Ścisła współpraca ze specjalistami z zakresu prawa podatkowego gwarantuje przeprowadzenie planowanych przekształceń w sposób minimalizujący obciążenia fiskalne.

Przedsiębiorców zdecydowanych na zakończenie prowadzonej działalności efektywnie wspomagamy w procesie jej likwidacji.

Przejdź do formularza kontaktowego.
W ramach stałej współpracy oferujemy bieżącą obsługę korporacyjną przedsiębiorców, w tym także spółek prawa handlowego, stowarzyszeń oraz fundacji. W ramach świadczonych usług zapewniamy obsługę prawną organów osób prawnych, w tym w szczególności przygotowywanie i czuwanie nad sprawnym przebiegiem zgromadzenia wspólników, zebrania zarządu czy rady nadzorczej.

Na prośbę Klientów prawnicy Kancelarii uczestniczą w spotkaniach negocjacyjnych, przygotowują projekty umów, porozumień i innych dokumentów, opiniują projekty dokumentów dostarczanych przez Klienta. Nasi prawnicy pozostają do Państwa dyspozycji doradzając w sprawach bieżących, zapewniamy profesjonalną reprezentację we wszelkich sprawach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Elastycznie podchodzimy do kwestii warunków współpracy, przygotowujemy indywidualną ofertę odpowiadającą oczekiwaniem Klienta.

Przejdź do formularza kontaktowego.
Pogłębiające się problemy z zachowaniem płynności finansowej firmy powinny skłaniać do refleksji nad koniecznością złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadku niedochowania trzydziesto-dniowego terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy narażają się na odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w ten sposób wierzycielom.

Pracownicy Kancelarii wykorzystując wiedzę zdobytą na specjalistycznych studiach z zakresu Prawa upadłościowego oraz bogate doświadczenie z tego zakresu, świadczą pomoc zarówno podmiotom zagrożonym upadłością jak i wierzycielom dochodzącym swych roszczeń wobec upadłego przedsiębiorcy w toku postępowania upadłościowego.

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku przepisy Prawa restrukturyzacyjnego stwarzają przedsiębiorcom zagrożonym upadłością szereg możliwości jej uniknięcia. Umiejętne przeprowadzenie restrukturyzacji poprzez uzgodnienie z wierzycielami zasad spłaty przysługujących im wierzytelności stwarza realne szanse na uzdrowienie sytuacji firmy i dalsze prowadzenie działalności gospodarczej.

Przejdź do formularza kontaktowego.
We współpracy z doradcami podatkowymi oraz księgowymi świadczymy kompleksowe usługi z zakresu prawa podatkowego dla klientów indywidualnych i firm. Doradzamy w rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych pojawiających się w toku prowadzonej działalności gospodarczej, wskazujemy optymalne pod względem podatkowym formy prowadzenia danej działalności, aktywnie uczestniczymy w planowaniu procesu inwestycyjnego w taki sposób by minimalizować związane z tym obciążenia fiskalne.

Przejdź do formularza kontaktowego.
W przypadku niedochowania trzydziestodniowego terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy narażają się na odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w ten sposób wierzycielom.

W przypadku gdy egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna, jej wierzyciele mogą wystąpić bezpośrednio przeciwko członkom zarządu z roszczeniami opartymi na treści art. 299 KSH. Wskazany przepis określa okoliczności, których wykazanie jest warunkiem uniknięcia odpowiedzialności przez zarząd, ich udowodnienie spoczywa jednak na pozwanym.

W przepisach dotyczących spółki akcyjnej brak jest odpowiednika art. 299 KSH, jednakże przepis art. 483 KSH daje podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności zarówno członków zarządu jak i członków innych organów spółki za szkodę wyrządzoną spółce. Warunkiem odpowiedzialności jest zawinione działanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami statutu spółki.

Przejdź do formularza kontaktowego.
Zatory płatnicze są istną zmorą polskiej gospodarki. Nieterminowe płatności grożą utratą płynności finansowej, problem dotyka przede wszystkim mikro i małe przedsiębiorstwa, w szczególności te które kooperują ze stosunkowo niewielką liczbą odbiorców towarów i usług.

W przypadku nierzetelnych kontrahentów konieczne są szybkie i skuteczne działania zmierzające do odzyskania a przynajmniej zabezpieczenia spłaty należności wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami poniesionymi w związku z dochodzeniem roszczeń. Każdy dzień zwłoki może skutkować niemożnością wyegzekwowania wymagalnych wierzytelności.

Wiedza i doświadczenie pracowników Kancelarii zdobyte w pracy na rzecz kancelarii komorniczych, a także ścisła współpraca z komornikami oraz podmiotami wyspecjalizowanymi w zakresie wywiadu gospodarczego gwarantują efektywne odzyskiwanie należności naszych Klientów.

Przejdź do formularza kontaktowego.

Nieruchomości

Ważnym aspektem pracy Kancelarii są kwestie związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń infrastruktury przesyłowej. Klientom, których nieruchomości zostały zajęte przez przedsiębiorstwa przesyłowe doradzamy w kwestii przysługujących im uprawnień, reprezentujemy ich w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem, a w przypadku jeśli podstawą budowy urządzeń przesyłowych stanowiły decyzje administracyjne, także w sprawach o ustalenie odszkodowania za ograniczenie prawa własności. Wielu naszych Klientów zwraca się o pomoc w sytuacji gdy należące do nich grunty przejęte zostały przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem pod drogi publiczne bez jakiejkolwiek rekompensaty. Reprezentujemy właścicieli nieruchomości w sprawach o odszkodowania związane ze zmianą przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

ZASIEDZENIE

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

BEZUMOWNE KORZYSTANIE

ODSZKODOWANIA ZA DROGI

ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTU

POZBAWIENIE LUB OGRANICZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Instytucja zasiedzenia umożliwia osobie będącej posiadaczem rzeczy, w tym także nieruchomości, jej nabycie na własność po upływie prawem przewidzianego okresu. Warunkiem nabycia prawa własności jest to by posiadacz korzystał z rzeczy „jak właściciel”, zasiedzenie nie jest możliwe na rzecz posiadacza zależnego, tj. osoby która posiada rzecz jako najemca, użytkownik, dzierżawca, zastawnik lub inna osoba podporządkowana posiadaczowi samoistnemu.

Okres posiadania niezbędny do zasiedzenia nieruchomości jest uzależniony od tego czy posiadacz w chwili nabycia rzeczy w posiadanie pozostawał w dobrej wierze, czy też w złej wierze. Co do zasady dobra wiara posiadacza będzie polegała na uzasadnionym przekonaniu co do tego, iż prawo własności mu przysługuje. Przepis art. 7 KC wprowadza domniemanie dobrej wiary posiadacza samoistnego, co oznacza, iż w toku postępowania o zasiedzenie to przeciwnik wniosku będzie musiał wykazać złą wiarę wnioskodawcy.

Z chwilą uchylenia art. 177 KC tj. od dnia 1 października 1990 roku możliwe jest nabycie przez zasiedzenie nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Przejdź do formularza kontaktowego.
Od momentu wprowadzenia do kodeksu cywilnego instytucji służebności przesyłu, nie ma żadnych wątpliwości co do tego, iż właściciel nieruchomości, na której zlokalizowane są urządzenia infrastruktury przesyłowej, przysługuje prawo do żądania jej ustanowienia w zamian za odpowiednie wynagrodzenie. Instytucja ta znajduje zastosowanie zarówno do istniejących już na nieruchomości urządzeń, jak i tych które mają dopiero powstać. O ile w tym drugim przypadku z inicjatywą zawarcia umowy o ustanowienie służebności wychodzą często przedsiębiorstwa przesyłowe, o tyle w przypadku tzw. zaszłości konieczne jest podjęcie stosowanych działań przez właściciela nieruchomości.

Doświadczenie zdobyte przez prawników Kancelarii w toku procesów prowadzonych na terenie całego kraju, przeciwko różnym przedsiębiorstwom przesyłowym, daje gwarancję skutecznej ochrony interesów właścicieli nieruchomości. Pomagamy zarówno w toku negocjacji z przedsiębiorcami przesyłowymi, jak i w trakcie prowadzonych przeciwko nim procesów. W trosce o dobro klienta, w tego typu sprawach ściśle współpracujemy z biegłymi rzeczoznawcami majątkowymi specjalizującymi się w zakresie wyceny wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, a także biegłymi z zakresu energetyki.

Doświadczenie uczy, iż przedsiębiorstwa przesyłowe uchylają się od obowiązku ustanowienia służebności za wynagrodzeniem, albo wszelkimi metodami starają się obniżyć jego wysokość, w starciu z nimi profesjonalna pomoc prawna jest nieodzowna.

Przejdź do formularza kontaktowego.
W przypadku nieuprawnionego naruszenia przysługującego właścicielowi prawa własności, niezależnie od roszczeń zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, właścicielowi przysługują tzw. uprawnienia uzupełniające, jednym z nich jest roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy.

Żądanie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie uzasadnione będzie w przypadku gdy doszło do pozbawienia (ograniczenia) właściciela władztwa nad rzeczą. Tym niemniej jeśli do pozbawienia władania rzeczą już doszło, roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie może być dochodzone niezależnie od żądania wydania rzeczy.

Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy przysługuje także właścicielom nieruchomości wobec przedsiębiorców przesyłowych, którzy bez tytułu prawnego korzystają z nieruchomości poprzez posadowienie na nich i eksploatację urządzeń infrastruktury przesyłowej.

Przejdź do formularza kontaktowego.
Zasadą jest, iż właściciel nieruchomości podlegających podziałowi na mniejsze działki np. budowlane, jest zobligowany do zapewnienia nowo wydzielonym działkom dostępu do drogi publicznej. W praktyce najczęściej wymóg ten realizowany jest w ten sposób, iż część nieruchomości podlegającej podziałowi przeznacza się pod drogę dojazdową. W przypadku jeśli działka wydzielona pod drogę zostaje przejęta na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, poprzedniemu właścicielowi przysługuje prawo do odszkodowania. Odszkodowanie to winno zostać ustalone w drodze negocjacji między poprzednim i obecnym właścicielem, a w przypadku ich niepowodzenia, w postępowaniu administracyjnym przez właściwego miejscowo Starostę.

Praktyka wskazuje, iż w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, w wielu przypadkach, w których doszło do wydzielenia działek pod drogi, ich własność została przejęta przez gminy, które jednak do dnia dzisiejszego nie wypłaciły ówczesnym właścicielom należnego odszkodowania. Co do zasady roszczenia z tego tytułu nie ulegają przedawnieniu i przechodzą na następców prawnych byłych właścicieli. Kancelaria z sukcesami prowadzi wiele spraw tego rodzaju, w różnych regionach kraju.

Jeśli własność drogi nie przeszła na gminę z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się decyzji podziałowej, zachowując status drogi wewnętrznej, w przypadku zmiany jej statusu na drogę publiczną, istnieje możliwość żądania jej przejęcia przez gminę za odszkodowaniem.

Przejdź do formularza kontaktowego.
Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może powodować istotne zmiany w zakresie sposobu korzystania z nieruchomości. Jeśli wprowadzone zmiany będą skutkować niemożliwością albo istotnym ograniczeniem możliwości korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie wobec gminy o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę oraz roszczenie o wykup nieruchomości lub jej części. Właściciel decyduje z którego z tych roszczeń chce skorzystać.

Mimo, iż przepis art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi o „rzeczywiście poniesionej szkodzie” w orzecznictwie wskazuje się, iż odszkodowanie to może obejmować także obiektywny spadek wartości nieruchomości wynikający z uniemożliwienia lub istotnego ograniczenia możliwości korzystania z nieruchomości.

Warto pamiętać, iż roszczenia o których mowa mogą być dochodzone jedynie w ciągu 5 lat licząc od dnia gdy zmiany wprowadzone miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stały się obowiązujące.

Przejdź do formularza kontaktowego.
Wywłaszczenie może dotyczyć zarówno prawa własności jak i prawa użytkowania wieczystego albo innego prawa rzeczowego na nieruchomościach. Wywłaszczenie dopuszczalne jest wyłącznie wówczas gdy wymaga tego realizacja celów publicznych a nabycie praw do nieruchomości w drodze umowy nie jest możliwe.

Z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości najczęściej mamy do czynienia w przypadku lokalizacji na nieruchomości urządzeń infrastruktury przesyłowej. Ograniczenie następuje w drodze decyzji wydanej przez właściwego miejscowo starostę.

Szczególne zasady wywłaszczania i ograniczania prawa własności nieruchomości przewidują tzw. specustawy, w tym m.in. ustawa o realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Zarówno w przypadku wywłaszczenia jak i w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel jest uprawniony do żądania odpowiedniego odszkodowania.

Warto mieć na uwadze, iż roszczenia odszkodowawcze co do zasady nie przedawniają się. Kancelaria z sukcesami dochodzi np. odszkodowań za nieruchomości których sposób korzystania został ograniczony kilkadziesiąt lat temu wskutek lokalizacji sieci przesyłowych na podstawie przepisów ustawy z roku 1958 o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.

Przejdź do formularza kontaktowego.

Pro Bono

Zachęcamy do kontaktu osoby, których sytuacja życiowa nie pozwala na pokrycie kosztów profesjonalnej pomocy prawnej. W uzasadnionych przypadkach osoby takie mogą liczyć na nieodpłatną pomoc prawników Kancelarii.

Porady prawne udzielane są w siedzibie Kancelarii, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania.

Jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami o charakterze non profit.

Przejdź do formularza kontaktowego.

Kontakt

NIP 588 194 52 68 | Alior Bank S.A. (T-Mobile Usługi Bankowe) | 05 2490 1044 0000 4200 8627 7560 | (SWIFT: ALBPPLPW)