Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W dniu 24 września 2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw [dalej: Nowelizacja], która w dniu 24 lipca 2023 r. została podpisana przez Prezydenta, a dnia 24 sierpnia 2023 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym. Nowelizacja wprowadza zmiany w 56 artykułach, dodaje 42 nowe i uchyla 13 „starych” artykułów wcześniej obowiązującej Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z założenia nowelizacja ma na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych, zwiększenie roli partycypacji społecznej oraz podniesienie poziomu kompetencji gmin w zakresie prowadzenia polityki zagospodarowania przestrzennego.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w znowelizowanej ustawie zalicza się:

  1. wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego w miejsce studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tzw. planu ogólnego, który będzie uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego;
  2. wdrożenie szczególnej formy planu miejscowego – zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI), który docelowo w 2026 r. ma zastąpić uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
  3. zwiększenie roli społeczeństwa w procedurze sporządzania aktów planistycznych poprzez m.in. przeprowadzenie konsultacji społecznych z możliwością stosowania narzędzi do komunikacji zdalnej;
  4. uchwalenie zmian w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczących wprowadzenia 5-letniego okresu obowiązywania warunków zabudowy, liczonego od dnia, w którym decyzja uzyska walor prawomocności;
  5. wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego jako nieodpłatnego i ogólnie dostępnego systemu teleinformatycznego, za pomocą którego będzie można uzyskać informację o sporządzanych aktach planistycznych, raportach z konsultacji społecznych i wydawanych decyzjach administracyjnych w przedmiocie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

Więcej praktycznej wiedzy nt. wprowadzonych zmian w planowaniu przestrzennym już wkrótce na naszym blogu.