Godziwe odszkodowanie za nieruchomość wywłaszczoną pod budowę drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała

Jak wiecie z innych naszych wpisów, aktualnie pomagamy m.in. w uzyskaniu odszkodowań właścicielom nieruchomości wywłaszczonych na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa Drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała”.

Inwestycja objęła m.in. nieruchomość położoną w Starej Wsi Wielkiej, gmina Wilamowice, powiat bielski. Na dzień wydania decyzji ZRID (data, wedle której biegły ustala stan nieruchomości) nieruchomość była niezabudowana, jedynym znajdującym się na niej składnikiem budowlanym było ogrodzenie, nieruchomość wykorzystywana była pod uprawy, a częściowo zalesiona. Okolicznością obniżającą wartość nieruchomości było to, iż przebiega nad nią linia wysokiego napięcia. Na dzień wywłaszczenia nieruchomość nie była objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilamowice znajdowała się na terenach oznaczonych symbolem „R-KDS – tereny planowanych dróg publicznych ekspresowych – pod drogę S1”. Także tereny przylegające stanowiły głównie tereny rolne oraz tereny zielone.

W toku postępowania przed Wojewodą Śląskim, działającym jako organ I instancji, wydana została decyzja ustalająca odszkodowanie, w której wartość 1 m2 wywłaszczonej nieruchomości oszacowana została na kwotę 217,15 zł. Decyzja ta w pełni satysfakcjonowała naszych Klientów i nie była przez nich kwestionowana. Dzięki temu już cztery tygodnie od jej wydania wskazana kwota została zapłacona przez GDDKiA. Od momentu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie o ustalenie odszkodowania do dnia jego wypłaty upłynęło w tym przypadku 10 miesięcy.

Uzyskanie tak wysokiego odszkodowania stało się możliwe dzięki ścisłej współpracy naszych prawników z właścicielami wywłaszczonej nieruchomości w zakresie precyzyjnego ustalenia części składowych wywłaszczonej nieruchomości. Zadbaliśmy o to, by dostarczyć biegłemu wykonującemu wycenę materiały niezbędne do prawidłowego ustalenia stanu nieruchomości oraz czuwaliśmy nad tym, by operat został sporządzony prawidłowo, w tym przy uwzględnieniu właściwego podejścia i metody wyceny, a także tzw. „zasady korzyści”. Finalnie należało także dopilnować by ustalone przez Wojewodę odszkodowanie uwzględniało premię za niezwłoczne wydanie nieruchomości.