Jest decyzja ZRiD dla „Obwodnicy Strzepcza”

Obwieszczeniem z dnia 30 kwietnia 2024 r. Starosta Wejherowski poinformował o wydaniu decyzji nr AB.6740.11.16.2023.16 z dnia 30 kwietnia 2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzepcz”, dalej jako ZRiD.

Przedsięwzięciem objęto teren Gminy Linia, obręb 07 Strzepcz. W treści decyzji ZRiD sprecyzowano nieruchomości gruntowe zajęte pod budowę drogi gminnej oraz pod rozbudowę drogi powiatowej.

W/w decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości wywłaszczonych mają prawo do występowania z wnioskami o wszczęcie postępowania o ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

Celem podwyższenia należnego odszkodowania należy też pamiętać o konieczności złożenia stosownego oświadczenia, o czym pisaliśmy m.in. tutaj: https://kancelarialeyk.pl/premia-za-niezwloczne-wydanie-nieruchomosci-wywlaszczonej-w-zwiazku-z-realizacja-inwestycji-drogowej