Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241

W dniu 28 lutego 2024 roku Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu opublikował ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu w ramach realizacji projektu budowy obwodnicy Rogoźna. Z dokumentu wynika, iż termin na składanie ofert upływa już za 33 dni, tj. w dniu 4 kwietnia 2024 roku o godz. 12:00.

Termin związania ofertą wynosi 120 dni, a jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i trwa do dnia 1 sierpnia 2024 roku włącznie.

#1 Charakterystyka zamówienia.

Zgodnie z szacunkami, wykonanie zamówienia pn.: „Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241” powinno rozpocząć się od dnia 1 sierpnia 2024 roku oraz obowiązywać przez okres 780 dni, liczony od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Termin zakończenia robót budowlanych to 720 dni od podpisania umowy, natomiast ostateczny odbiór ma nastąpić 60 dni później.

#2 Trzy podstawowe kryteria zamówienia.

Najwyżej punktowane kryterium, o wadzie aż 60 pkt, to kryterium „Cena”, które będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w ofercie.

Dwa kolejne kryteria, wycenione na jednakową wartość punktową – 20, są to: „Okres udzielonej rękojmi” i „Doświadczenie kierownika budowy”. W przypadku tego pierwszego, zamawiający zastrzega ważność oferty od minimalnego okresu udzielonej rękojmi 5 lat, jednocześnie dodając, że maksymalne 20 pkt zostaną przyznane wykonawcy, który zaoferuje wydłużenie okresu rękojmi do 7 lat.

Ostatnie kryterium pozacenowe, tj. „Doświadczenie kierownika budowy”, zakłada wykazanie przez wykonawcę, iż wybrany przez niego Kierownik budowy nadzorował 2 i więcej projekty drogowe (2 projekty – 0 pkt, 4 projekty – 20 pkt), o wartości co najmniej 25 mln zł brutto każde.

#3 Zakończenie robót budowlanych.

Prace budowlane mają zostać zrealizowane do 2026 roku. Łączna wielkość nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na ten cel została oszacowana na kwotę 180 mln zł.