Informacje na temat inwestycji „Przebudowa linii 400 kV Żarnowiec – Gdańsk”, które powinieneś znać już teraz, aby móc skutecznie dochodzić należnych Tobie roszczeń w przyszłości.

#1 Na czym polega inwestycja?

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja linii 400 kV Żarnowiec – Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń – Gdańsk Błonia” to inwestycja o charakterze publicznym, mająca na celu dostosowanie istniejących od lat linii elektroenergetycznych do zwiększonego przesyłu energii.

Swoim zakresem inwestycja ma obejmować 21 miejscowości zlokalizowanych w województwie pomorskim, tj.: Luzino, Robakowo, Milwino, Częstkowo, Głazica, Donimierz, Łebno, Jeleńska Huta, Kowalewo, Rąb, Kłosówko, Kłosowo, Czeczewo, Tokary, Miszewo, Pępowo, Leźno, Niestępowo, Sulmin, Łapino. Szacowna długość całej linii wyniesie około 77 km.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2025 rok.

#2 Czy wybrano Wykonawcę inwestycji?

Tak. Zgodnie z oficjalnymi informacjami podawanymi przez Inwestora przedsięwzięcia, tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., do realizacji prac modernizacyjno-remontowych wyłoniono Konsorcjum dwóch firm: Elbud Katowice Sp. z o.o. oraz Enprom Sp. z o.o.

Powyższe oznacza, że za ewentualne szkody wyrządzone na Twojej nieruchomości w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi odpowiedzialność odszkodowawczą poniosą wymienieni Wykonawcy robót.

#3 Decyzja lokalizacyjna – ten krok już za nami

Wojewoda Pomorski wydał szereg decyzji zezwalających na lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, dalej jako decyzja lokalizacyjna:

  • decyzję z dnia 26 lipca 2022 roku nr WI-III.747.1.13.2022.NS,
  • decyzję z dnia 21 września 2022 roku nr WI-III.747.1.28.2022.NS dla odcinka od słupa nr 204 (wraz ze słupem) do SE Gdańsk Błonia, uzupełnioną następnie postanowieniem z dnia 12 października 2022 roku nr WI-III.747.1.28.2022.NS.k,
  • decyzję z dnia 1 grudnia 2022 roku nr WI-III.747.1.40.2022.NS dla odcinka od słupa nr 138 (wraz ze słupem) do słupa 141 (wraz ze słupem) oraz na odcinku od słupa 179 do słupa 203,
  • decyzję z dnia 22 listopada 2022 roku nr WI-III.747.1.30.2022.NS dla odcinka od SE Żarnowiec do słupa nr 51 (ze słupem),
  • decyzję z dnia 8 lutego 2023 roku nr WI-III.747.1.52.2022.NS dla odcinka od słupa nr 51 (bez słupa) do słupa nr 138 (bez słupa) oraz od słupa 141 (bez słupa) do słupa 179 (bez słupa) wraz z wprowadzeniem linii do stacji Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń p w okolicach słupów nr 58, 93, 96 i 103,
  • decyzję z dnia 8 maja 2023 roku nr WI-III.747.1.4.2023.NS dla odcinka od słupa nr 51 (bez słupa) do słupa nr 138 (bez słupa) oraz od słupa 141 (bez słupa) do słupa 179 (bez słupa) wraz z wprowadzeniem linii do stacji Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń p w okolicach słupów nr 58, 93, 96 i 103,

Warto wiedzieć, że w treści decyzji lokalizacyjnej Wojewoda Pomorski określa warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. Innymi słowy, w tej decyzji organ wyznacza Inwestorowi, w jakim zakresie będzie on mógł korzystać z Twojej nieruchomości.

#4 Jaki jest kolejny etap poprzedzający rozpoczęcie robót?

Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej Inwestor ubiega się o pozwolenie na budowę, po jego uzyskaniu prace mogą zostać rozpoczęte. Zgodnie z zapowiedziami PSE S.A., roboty budowlane mają być zakończone do października 2024 roku.

#5 jakie działania podjąć by zabezpieczyć swoje interesy już teraz?

W interesie właściciela leży możliwie dokładne udokumentowanie wszelkich prac podejmowanych w obrębie należącej do niego nieruchomości. Należy odnotować termin wejścia na nieruchomość i zakończenia prac. Wszelkie szkody tymczasowe należy udokumentować zdjęciami. Optymalnym rozwiązaniem jest podpisanie z wykonawcą robót protokołu dokumentującego stan nieruchomości w momencie rozpoczęcia robót i w momencie ich zakończenia. Należy jednak uważnie zapoznać się z treścią protokołu przedstawionego przez wykonawcę, albowiem często zawierane są w nim zapisy o rezygnacji przez właściciela z przysługujących mu roszczeń. Na wszelkie działania ingerujące w prawo własności, a nieprzewidziane w decyzji lokalizacyjnej, należy reagować niezwłocznie. Po zakończeniu robót należy wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o ustalenie odszkodowania za ograniczenie prawa własności.